Tel: +31 (0)72 509 2528

Hondsbossche Zeewering

door door op dec 3, 2011 in Nieuws

Deze natuurlijk zeewering bij Camperduin en Petten is ontstaan in de Middeleeuwen uit een duinreep die een kilometer westelijker lag dan de huidige kust. In de 15e eeuw veroorzaakte de Sint Elisabethsvloed (1421) een doorbraak die een groot deel van de duinreep wegsloeg. De duinen werden hersteld, maar de zee bleef de duinen afkalven aan zeezijde, hetgeen men compenseerde door zandsuppletie aan landzijde. Deze flexibele kustverdediging, waarbij de duinreep in de loop der jaren oostwaarts schoof, betekende dat land werd prijsgegeven aan de zee. In 16e eeuw riep men het opschuiven van de duinreep een halt toe door de aanleg van paalwerken langs de kustlijn, als beschoeiing ter bescherming van de voet van de duinreep, en strandhoofden (strekdammen die haaks op de kustlijn in zee steken). Deze versterkingen konden bij de zeer zware stormvloed van 1570 (Allerheiligenvloed) een doorbraak niet voorkomen. Toen in de 17e eeuw de paalwerken en hoofden in verval raakten greep men weer terug op flexibele kustverdediging, waarbij de duinreep oostwaarts schoof. In 1880 werd de kwetsbare zanddijk, die sinds eind 18e eeuw op de huidige plaats lag, belangrijk versterkt. De helmgrasbegroeiing op de glooiing aan zeezijde werd vervangen door een dek van basaltblokken. Deze zeedijk bleek eindelijk bestand tegen zware stormen. In 1981 werd de dijk op Deltahoogte gebracht, 11,5 meter boven NAP.

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering werd in 2004 aangewezen als een van de acht ‘zwakke schakels’ van de Nederlandse kust. Op grond van nieuwe gegevens over de zeespiegelstijging en de kracht van de golfslag bleek de faalkans van de dijk groter dan de normfrequentie van eens per 10.000 jaar. Als voorlopige oplossing werd op de kruin van de Pettemer Zeewering een 70 cm hoge stalen damwand aangebracht, en het buitentalud van de Hondsbossche Zeewering werd verruwd met een blokkenpatroon van beton. De langetermijnoplossing die in 2012 werd gekozen bestond uit het opspuiten van 20 miljoen kubieke meter zand voor de kust. De werkzaamheden vingen in 2013 aan en duurden tot 2015. Het kan vergeleken worden met de Zandmotor voor de kust van Zuid-Holland, ook wat het volume betreft.

Met de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering is de Hollandse kust weer veilig. Binnen een jaar is hier ruim 400 voetbalvelden aan nieuw land gemaakt. De Noord- en Zuid-Hollandse kust is nu goed bestand tegen stormen van de zwaarste categorie, die gemiddeld eens in de 10.000 jaar voorkomen. Ook bieden het verbrede strand en nieuwe duinen volop kansen voor recreatie en natuurontwikkeling. Het gebied wordt zo veiliger én mooier.

Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland werkten afgelopen jaren samen aan de nieuwe zeewering, onder de naam ‘Kust op Kracht’. Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben zij gezocht naar de beste manier om de kust te verstevigen. Door de kust te versterken met zand – in plaats van bijvoorbeeld het verzwaren of verhogen van de bestaande dijk – ontstaan meer mogelijkheden voor recreatie, toerisme, natuur en economie.

Tijdens een publieksdag op 11 oktober 2015 is de nieuwe naam van de zeewering bekendgemaakt: Hondsbossche Duinen